Το έμπειρο προσωπικό της Tierra μπορεί να δώσει τη βέλτιστη και αποδοτικότερη λύση χωροθέτησης του εκάστοτε έργου συνυπολογίζοντας όλους τους πιθανούς παράγοντες που το αφορούν. Ως επί το πλείστον οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι οι εξής:

  • Γεωλογία
  • Βλάστηση
  • Υδρολογία
  • Χρήσεις γης
  • Τοποθεσία οικοπέδου
  • Φύση του ίδιου του έργου

Η εκτίμηση των παραπάνω παραμέτρων γίνεται είτε εμπειρικά είτε ψηφιακά με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος  πληροφοριών (GIS).