Η σύγχρονη διαχείριση έργου περιλαμβάνει την αποτελεσματική προετοιμασία, το σχεδιασμό, την ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, την εκτέλεση, τον έλεγχο των έργων, τη διαχείριση των συμβάσεων, την ολοκλήρωση και την ανάθεση.

Η αποτελεσματική διαχείριση του έργου εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εκτέλεσης ότι τα επιμέρους στοιχεία του έργου και το σύνολο του έργου παραμένουν εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου και κόστους. Έτσι οι σύμβουλοι της Tierra αναλαμβάνουν τη μερική ή πλήρη διαχείριση ενός έργου ανάλογα με το αίτημα του πελάτη.