Υποχρεωτική καθίσταται η εγγραφή των επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) που: 1) παράγουν, 2) διαχειρίζονται (συμπεριλαμβανομένου και της συλλογής και μεταφοράς), 3) επεξεργάζονται απόβλητα ή 4) διαφορετικά όσες επιχειρήσεις κατέχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Α.Ε.Π.Ο. ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Π.Π.Δ.

Υποχρεωτική καθίσταται η εγγραφή των επιχειρήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) που:

• παράγουν,
• διαχειρίζονται (συμπεριλαμβανομένου και της συλλογής και μεταφοράς),
• επεξεργάζονται απόβλητα ή
• διαφορετικά όσες επιχειρήσεις κατέχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Α.Ε.Π.Ο. ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Π.Π.Δ.
Η οργάνωση και λειτουργία του μητρώου θεσπίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου Ν.4042/2012 (Α’ 24) ενώ όσοι υπόχρεοι δεν συμμορφωθούν, θα του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160). Η εφαρμογή του μητρώου ξεκίνησε το έτος 2017 με εγγεγραμμένες σε αριθμό υπόχρεες επιχειρήσεις πάνω από 20.000 (στοιχεία ΥΠΕΚΑ).
Η εγγραφή και η καταχώριση στην διαδικτυακή φόρμα του μητρώου (wrm.ypeka.gr) για το έτος 2018 είναι ενεργή αυστηρά από την 17η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου, με το αρμόδιο Υπουργείο να διαμηνύει ότι πλέον θα έχουν πρόσβαση και τα αρμόδια Τμήματα Περιβάλλοντος για ταυτοποίηση στοιχείων.
Γενικά στο ΗΜΑ καταχωρούνται ηλεκτρονικά, στοιχεία σχετικά με το είδος, την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων και τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, ώστε να υπάρχει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων και ο απαραίτητος έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνήστε με την εταιρία μας