Από το ξεκίνημά της, η Tierra είναι αφοσιωμένη στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δίνοντας έμφαση στην εξεύρεση λύσεων που μειώνουν ή αντισταθμίζουν τις πιθανές επιπτώσεις του έργου τόσο στη φάση κατασκευής όσο στη φάση λειτουργίας.

Οι κύριες δραστηριότητες μας έως τώρα σημειώνονται στην κατηγορία των Ξενοδοχειακών Μονάδων, των Βιοτεχνικών Μονάδων καθώς και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αλλά η εμπειρία μας επεκτείνεται και σε άλλους τομείς όπως:

 • Μελέτες Διάθεσης Λυμάτων
 • Μελέτες Επαναχρησιμοποίησης Λυμάτων
 • Μελέτες Συλλογής και Μεταφοράς μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Αιολικών Πάρκων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Βιοτεχνίας Έτοιμου Φαγητού – Εργαστηρίων Ζαχαροπλαστικής – Τροφίμων & Ποτών
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Βιοτεχνίας, Αποθήκης, Εμπορίας Ζωοτροφών
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Δημόσιων Έργων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Εγκατάστασης Αποθηκών
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Εγκατάστασης Κεραιών
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Ελαιουργείων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Επεξεργασίας μη Επικίνδυνων Ιλύων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Μηχανουργείων – Συνεργείων – Βιοτεχνίας Αλουμινίου & Σιδήρου
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Μονάδων Ανακύκλωσης Αδρανών Στερεών Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Μονάδων επεξεργασίας και Τυποποίησης Αγροτικών Προϊόντων και Εμπορίας Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Ξενοδοχειακών Μονάδων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Οριοθέτησης Ρέματος
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Παιδικών Κατασκηνώσεων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Ποιμνιοστασίων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Σφαγείων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Υδρογεωτρήσεων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Φωτοβολταϊκών Σταθμών
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες Χώρων Υγειονομικής Ταφής
 • Πιστοποιήσεις Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Σύνταξη Δήλωσης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
 • Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μονάδας Παραγωγής Οπτόπλινθων