Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων του Γουβιανού Ποταμού στη θέση Μπορδιάς, εντός οικισμού «κάτω Γουβών», Δήμου Γουβών, Ν. Ηρακλείου.

Με την παρούσα μελέτη γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να προκύψουν κατά την κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω έργου και επίσης αναλύονται όλα τα μέτρα αντιμετώπισης που λαμβάνονται με στόχο τη μείωση ή την εξάλειψη των πιθανών επιπτώσεων.

Οκτώβριος 2011