Η εταιρεία Μαυράκης Πουντουράκης & ΣΙΑ ΟΕ σε συνεργασία με τις εταιρίες ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και FUTURE INTELLIGENCE ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. υλοποιούν το έργο με τίτλο «Η Ηλιακή Ξήρανση ως Εργαλείο Οικονομικής και Περιβαλλοντικής Βελτιστοποίησης Μονάδων Αναερόβιας Χώνευσης Οργανικών Υπολειμμάτων» και ακρωνύμιο «SOLARGAS»

Αντικείμενο του SOLARGAS είναι η βελτιστοποίηση του οικονομικού και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, των μονάδων αναερόβιας χώνευσης οργανικών υπολειμμάτων, μέσα από την αυτοματοποιημένη λειτουργική ενσωμάτωση μονάδων ηλιακής ξήρανσης, που θα επιτρέψουν, τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των διαθέσιμων αποβλήτων, αλλά και την αξιοποίηση του χωνέματος. Στο κέντρο του έργου βρίσκεται η αναερόβια χώνευση υπολειμμάτων και η παραγωγή βιοαερίου, και η προσπάθεια αναβάθμισης της. Όμως πλέον προστίθενται σε αυτή μια σειρά από εργαλεία, που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι πρόκειται για μια εντελώς νέα παραγωγική τεχνολογία, το σημαντικότερο από τα προϊόντα της οποίας είναι η ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 

Στόχοι Έργου

1. Τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των αναερόβιων μονάδων, μέσα από: α) τη βελτιστοποίηση της τροφοδοσίας τους (ποικιλία, κατάσταση / ποιότητα, ποσότητα και συνδυασμός υπολειμμάτων), που θα οδηγήσει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του παραγόμενου βιοαερίου, και β) τη συν-αξιοποίηση αερίου σύνθεσης (syngas) που προέρχεται από την αεριοποίηση ξηρών υπολειμμάτων και κυρίως του (ξηρού) χωνέματος.

2. Τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης (πέρα από την αύξηση της παραγόμενης ενέργειας), μέσα από τη μείωση του λειτουργικού κόστους, που θα προκύψει από την καλύτερη διαχείριση της εισροής και της εκροής, αλλά και τη δυνατότητα παραγωγής και άλλων προϊόντων με εμπορεύσιμο χαρακτήρα όπως bio-boosters (πχ αξιοποίηση περισσευούμενων ποσοτήτων εποχιακά διαθέσιμων υπολειμμάτων), κόμποστ ή ακόμα και στερεών καύσιμων.

3. Τη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής τους απόδοσης μέσα από την αξιοποίηση των μέγιστων δυνατών ποσοτήτων της μεγαλύτερης δυνατής ποικιλίας υπολειμμάτων και της βελτίωσης του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος (περισσότερη ενέργεια με λιγότερες εκπομπές διοξειδίου από ορυκτά καύσιμα, ουσιαστική αξιοποίηση του χωνέματος – ανάκτηση θρεπτικών στοιχείων και οργανικής ουσίας).

4. Τη δυνατότητα όλα τα παραπάνω να είναι εφικτά σε κάθε μονάδας αναερόβιας χώνευσης, μέσα από ένα σύστημα αυτοματοποιημένης συν-λειτουργίας / συν-διαχείρισης ηλιακής ξήρανσης και αναερόβιας χώνευσης, αλλά και των υπολειμμάτων και αποβλήτων που είναι διαθέσιμα στην περιοχή, και που θα συνθέτουν το νέο ολοκληρωμένο παραγωγικό μοντέλο. 

Η υλοποίηση του Έργου SOLARGAS διαρθρώνεται στις παρακάτω 6 Ενότητες Εργασίας:

ΕΕ1: Συμπλήρωση και Βελτιστοποίηση των Πειραματικών Δομών

ΕΕ2: Συμπύκνωση, Ξήρανση, Αποθήκευση και Επαναδιάλυση Εισερχόμενων Υπολειμμάτων και Αποβλήτων

ΕΕ3: Παραγωγή Bio-Boosters

ΕΕ4: Διαχείριση Χωνέματος

ΕΕ5: Ανάπτυξη Συστήματος Συνδυαστικής Λειτουργίας και Λήψης Αποφάσεων Διαχείρισης

ΕΕ6: Περιβαλλοντική και Οικονομική Αξιολόγηση – Δράσεις Εκμετάλλευσης Αποτελεσμάτων

Το έργο με τίτλο «Η Ηλιακή Ξήρανση ως Εργαλείο Οικονομικής και Περιβαλλοντικής Βελτιστοποίησης Μονάδων Αναερόβιας Χώνευσης Οργανικών Υπολειμμάτων» και ακρωνύμιο «SOLARGAS» με Κωδικό Έργου: Τ1ΕΔΚ-02460, χρηματοδοτείται από την Δράση Εθνικής εμβέλειας: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ [Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης].